Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji usług świadczonych przez BSR Computers.
 2. Właścicielem BSR Computers i Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji usług jest firma BSR Computers Radosław Skierecki z siedzibą przy Os. Leśne 1A/89, 62-028 Koziegłowy, NIP: 7661616173, REGON: 302760830, e-mail: kontakt@bsrcomputers.pl (dalej Administrator).
 3. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, a także innymi przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.

§1
Cele przetwarzania danych, ich rodzaj i zakres oraz podstawy prawne.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO) w celu:
  1. możliwości korzystania z usług BSR Computers i tym samym realizacji umowy o świadczenie usług wybranych przez Klienta;
  2. realizacji umowy sprzedaży, wystawienia dokumentu sprzedaży, wystawienia faktury VAT;
  3. odpowiedzi na zapytania Klientów;
  4. podatkowym i księgowym;
  5. obsługi reklamacji.
 2. W przypadku korzystania z usług BSR Computers, Klient przekazuje dane osobowe adekwatne do celu, w jakim zostają one przekazane, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji danych usług:
  1. w przypadku osób fizycznych zakres zbieranych przez Administratora danych to:
   • adres e-mail; (do celów kontaktowych oraz przesyłania informacji drogą elektroniczną w ramach wykonywanych usług, czy też w ramach działań marketingowych celem promowania produktów i usług);
   • dane adresowe, takie jak kod pocztowy oraz miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania (do celów wysyłkowych, naprawy/serwisu na miejscu u Klienta, czy też wystawienia dokumentu sprzedaży);
   • imię i nazwisko (do celów identyfikacyjnych osoby zlecającej wykonanie usługi oraz kontaktowych w ramach wykonywanych usług, czy też wystawienia dokumentu sprzedaży);
   • numer telefonu (do celów kontaktu bezpośredniego w ramach i w trakcie wykonywanych usług);
  2. w przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres przetwarzanych przez Administratora danych jest rozszerzony o:
   • nazwę firmy Przedsiębiorcy;
   • numer NIP Przedsiębiorcy.
 3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami czy innymi organami państwowymi.

§2
Powierzanie i udostępnianie danych oraz okres ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Administratora uprawnionym organom Państwowym, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz innym podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług przez BSR Computers, to jest podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi m.in. pocztowe, przewozowe, kurierskie, prawne, bankowe, informatyczne, rachunkowe, kadrowo-płacowe, hostingowe, podwykonawcze czy przechowywania danych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki została udzielona zgoda (np. wykonania umowy, zakupu towarów i usług, zleceń serwisowych, wysyłki drogą elektroniczną informacji reklamowych i marketingowych), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych np. w celu rozpatrywania skarg czy dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Udostępnienie i przekazanie danych osobowych przez Klientów korzystających z usług BSR Computers jest dobrowolne i jest związane z realizacją świadczonych usług, na które Klient wyraził zgodę, z zastrzeżeniem, iż brak zgody na przekazanie i przetwarzanie danych może wiązać się z utrudnieniami w prawidłowej realizacji usług bądź nawet uniemożliwić realizację usług.

§3
Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Prawo dostępu do danych:
  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych:
  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do cofnięcia zgody:
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi;
  2. cofnięcie zgody ma skutek od dnia wycofania zgody;
  3. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem;
  4. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, natomiast może wiązać się z utrudnieniami w prawidłowej realizacji usług bądź nawet uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które Administrator mógłby świadczyć zgodnie z udzieloną wcześniej zgodą.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  2. rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania drogą elektroniczną informacji reklamowych i marketingowych dotyczących produktów czy usług, oznacza sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach;
  3. jeżeli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, to dane, wobec przetwarzania których Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
 5. Prawo do usunięcia danych:
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w przypadku gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i w których były przetwarzane;
   • wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na jej podstawie i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniósł sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują inne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania lub wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust.2 RODO wobec przetwarzania danych;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, natomiast do czasu rozpatrzenia takiego żądania, korzystanie z określonych usług, z którymi wiązało się przetwarzanie danych na mocy wcześniejszej zgody, może zostać utrudnione lub niemożliwe.
  2. Klient ma prawo żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku, gdy:
   • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas dane są poddawane weryfikacji;
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych do przetwarzania.
 7. Prawo do przenoszenia danych:
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci zaszyfrowanego pliku, w formie pozwalającej na bezpieczne przesłanie danych do innego administratora danych osobowych.
 8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i przechowywane na urządzeniu użytkownika w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, a także mogą być przechowywane przez pewien czas po zamknięciu przeglądarki. Służą one do przechowywania danych i mogą zawierać różne informacje dotyczące np. rodzaju urządzenia, sposobu i formy korzystania z danej strony czy serwisu internetowego, preferencji wyświetlania czy ustawień przeglądarki. Pliki cookie mogą być wykorzystywane np. do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej, do prowadzenia statystyk przeglądania, do przechowywania preferencji i ustawień przeglądania, itp. Korzystając z naszej strony internetowej Klient akceptuje zasady działania plików cookie. Ustawienia dotyczące poszczególnych zgód dla plików cookie dla witryny bsrcomputers.pl można zmieniać w Ustawienia cookie. Ogólne ustawienia dotyczące plików cookie dla odwiedzanych witryn można zmieniać w opcjach ustawień konfiguracyjnych przeglądarki. Wyłączenie użycia plików cookie może w niektórych przypadkach powodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, np. przy korzystaniu z sesji wymagających logowania i uwierzytelniania.
 2. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do celów:
  1. optymalizacji korzystania ze stron i serwisów internetowych, np. mogą pomóc rozpoznać rodzaj urządzenia czy ustawienia przeglądarki by odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  2. statystyki i zapisywania sposobów korzystania ze strony internetowej, umożliwiając ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. logowania i uwierzytelniania, jeśli opcja logowania jest dostępna poprzez serwis internetowy;
  4. zabezpieczeń przed oszustwami i nadużyciami;
  5. poprawy wydajności strony czy serwisu internetowego.
 3. Pliki cookie mogą przechowywać informacje m.in. o:
  1. sesji – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu do momentu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. wydajności – pliki zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, pomocne dla poprawy sprawności jej działania;
  3. funkcjonalności – zapamiętujące ustawienia takie jak preferencje wyświetlania czcionek, języka czy inne ustawienia przeglądarki;
  4. uwierzytelnianiu – niezbędne i wymagane do uwierzytelniania usług działających w ramach strony czy serwisu internetowego, mogą być także wykorzystywane do pomocy w wykrywaniu nadużyć w zakresie uwierzytelniania i logowania.
 4. Ustawienia plików cookie można zmieniać w ustawieniach opcji konfiguracyjnych danej przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych. Więcej informacji dotyczących ustawień plików cookie dla konkretnych przeglądarek można znaleźć na dedykowanych dla nich stronach internetowych.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej www.bsrcomputers.pl, w posiadanie informacji częściowo przesyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami usług i serwisów internetowych (w tym także te podmioty, dla których Administrator jest partnerem w oferowaniu usług), których wtyczki (tzw. plug-in) czy linki zainstalowane zostały na stronie internetowej www.bsrcomputers.pl. Zakres pozyskiwanych informacji z urządzeń dostępowych zależy od rodzaju tych urządzeń i ustawień ich oprogramowania. Dostawcy usług i serwisów internetowych określają własne zasady i cele pozyskiwanych informacji na swoich stronach internetowych, stąd też Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane przez strony internetowe tych podmiotów, albo za informacje gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek inne działania tych stron czy serwisów internetowych.

§5
Postanowienia końcowe.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, najnowsza wersja jest dostępna na stronie internetowej: www.bsrcomputers.pl/polityka-prywatnosci.
 2. W zakresie spraw nieuregulowanych zapisami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Zapytania w sprawach związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora.