Przejdź do
eset

Comarch Partner Zamów Comarch ERP Optima w modelu usługowym Zamów Comarch ERP e-Sklep Pobierz demo Comarch ERP Optima, najlepszy program dla firm, łatwy w obsłudze i zgodny z przepisami

Książka w promocji dnia!

Wągrowiec

Rodzina 3+

Senior 60+

BSR Computers - serwis komputerowy.

SERWIS

BSR Computers - projektowanie i programowanie stron www.

WWW

BSR Computers - projektowanie i programowanie aplikacji.

APLIKACJE

BSR Computers - monitoring, instalacje kamer CCTV.

CCTV

regulamin

"Regulamin serwisu komputerowego BSR Computers"


§1. Zakres usług i cennik.
 1. Serwis komputerowy (dalej Serwis) świadczy pogwarancyjne usługi naprawczo-serwisowe urządzeń komputerowych zarówno takich jak laptopy, notebooki czy komputery stacjonarne (desktopy), jak i urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon czy telefon GSM.
 2. W przypadku urządzeń, które posiadają aktualną gwarancję producenta zalecamy udać się w pierwszej kolejności do autoryzowanego serwisu wskazanego przez producenta danego urządzenia.
 3. Serwis wyceniając usługi opiera się na własnym cenniku. Zamieszczony na stronie internetowej Serwisu cennik zawiera wybrane, podstawowe usługi oraz ich orientacyjne ceny. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny usług podane w cenniku są cenami brutto, do których należy dodać ceny części.
 5. Zakres i ceny wszystkich usług serwisowych mogą być ustalane indywidualnie, a ich cena może zależeć od wielu parametrów, które składają się zwykle na proces naprawczy i mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy lub w wyniku zmiany cen części zamiennych. Za uszkodzenia i wady wykryte w trakcie naprawy Serwis nie odpowiada.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu nienaprawionego urządzenia, którego naprawa według naszej wiedzy i po dokładnej diagnostyce nie jest możliwa, części nie są dostępne, koszt naprawy przekracza wartość całego urządzenia lub też z innych przyczyn niezależnych od Serwisu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług sprawdzonych podwykonawców w zakresie prac naprawczo-serwisowych wykraczających poza techniczne możliwości naszego Serwisu, jednak po uprzednim poinformowaniu właściciela urządzenia (Klienta) o zaistnieniu takiego faktu i uzyskaniu jego zgody.
 8. Usługi instalacji oprogramowania realizujemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy oprogramowanie pochodzi z legalnych źródeł i posiada licencję na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak licencji na użytkowanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu dostarczonym do Serwisu.
 9. Archiwizacja danych powinna zostać przeprowadzona przez właściciela urządzenia (Klienta) przed jego oddaniem do Serwisu. Serwis nie odpowiada za utratę danych na dysku twardym urządzenia czy też na innym nośniku pamięci masowej dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli właściciel urządzenia (Klient) nie dokonał wcześniejszej kopii zapasowej danych, Serwis może wykonać dodatkowo taką usługę.
 10. Serwis nie przechowuje i nie magazynuje kopii danych Klienta zapisanych na nośnikach Klienta, które zostały dostarczone do Serwisu wraz z urządzeniem na czas realizacji usług. Nośniki i urządzenia Klienta, na których były, są lub mogły być zapisane dane Klienta oraz dane, które zostały odzyskane z uszkodzonych nośników i urządzeń Klienta, są zwracane Klientowi natychmiast po zakończeniu wykonania usługi, a uzyskane w trakcie prac serwisowych kopie tych danych są po zakończeniu usługi niezwłocznie usuwane z nośników Serwisu.
 11. Jeżeli nie ustalono inaczej, urządzenie powinno zostać odebrane przez właściciela urządzenia (Klienta) nie później niż 14 dni po ustalonym terminie odbioru. Po przekroczeniu w/w terminu urządzenie może zostać odesłane na koszt właściciela (za pobraniem) na ostatni potwierdzony zgodą adres zamieszkania. W przypadku nieodebrania takiej przesyłki i przy dalszych bezskutecznych próbach kontaktu ze strony Serwisu, po upływie 30 dni (licząc od dnia następującego po dniu, w którym Klient miał ostateczną możliwość odbioru przesyłki) urządzenie może zostać zutylizowane.

§2. Warunki gwarancji usług serwisowych.
 1. Na wykonane usługi udzielamy gwarancji w zależności od użytych części zamiennych oraz rodzaju i zakresu przeprowadzonych prac serwisowo - naprawczych.
 2. Urządzenie przyjęte do Serwisu w ramach udzielonej przez nas gwarancji zostanie sprawdzone i naprawione w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania zlecenia. Zlecenie usługi w ramach gwarancji jest nieodpłatne, chyba że diagnostyka wykaże awarię innego elementu niż ten, który został objęty naszą gwarancją serwisową. W takim przypadku usługa jest odpłatna, a właściciel urządzenia zostanie poinformowany niezwłocznie o takim fakcie i zapytany o zgodę na taką usługę.
 3. Naprawie gwarancyjnej nie podlega urządzenie w którym stwierdzono:
  1. zerwanie plomb gwarancyjnych;
  2. ingerencję osób trzecich;
  3. uszkodzenia inne, niezwiązane z działaniem serwisowym objętym gwarancją.

§3. Reklamacje.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres wpisując w tytule wiadomości słowo "reklamacja".
 2. Zgłoszenie w swojej treści powinno zawierać:
  1. dane Klienta zgłaszającego reklamację, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, tzn. dane umożliwiające identyfikację Klienta i zwrotny kontakt:
   • imię i nazwisko;
   • telefon kontaktowy;
   • adres zamieszkania (opcjonalnie);
   • właściwy do kontaktu adres e-mail, jeśli jest inny niż wynika to z nagłówka wiadomości;
  2. opis/nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, numer i datę dokumentu sprzedaży;
  3. rodzaj/nazwę urządzenia (jeśli usługa dotyczyła konkretnego urządzenia);
  4. uzasadnienie reklamacji oraz ewentualne żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, chyba że zgłoszenie będzie wymagało uzupełnienia informacji ze strony Klienta (o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany), wtedy czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego biegnie od momentu potwierdzenia przyjęcia uzupełnionego zgłoszenia.

§4. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych.
 1. Administratorem przekazywanych przez Klientów danych osobowych jest firma BSR COMPUTERS Radosław Skierecki z siedzibą przy Os. Leśne 1A/89, 62-028 Koziegłowy, NIP: 7661616173.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Klienta zgody w celu, na jaki zgoda została udzielona, to jest na podstawie art.6 ust.1 lit.a-c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem i związanych z nimi umów oraz do celów podatkowych i księgowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług opisanych niniejszym regulaminem, tzn. podmiotom realizującym na rzecz Administratora m.in. usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie, prawne, bankowe, informatyczne, przechowywania danych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki została udzielona zgoda (np. usługi Serwisu, cele podatkowe, księgowe), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z powyższych uprawnień Administrator jest zobowiązany je uwzględnić, chyba że sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może wiązać się z utrudnieniami w prawidłowej realizacji usług lub nawet z uniemożliwieniem ich wykonania.
 7. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Polityce Prywatności.

§5. Postanowienia końcowe.
 1. Zlecający usługę serwisową jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem serwisu komputerowego BSR Computers, akceptacji jego postanowień oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Serwis.
 2. W zakresie spraw nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin może ulec zmianie, najnowsza wersja jest dostępna na stronie internetowej: www.bsrcomputers.pl/regulamin.
 4. Zapytania związane z Regulaminem prosimy kierować na adres:


Cennik wybranych usług

Strona może korzystać z plików cookies, opcje obsługi cookies możesz zmieniać w ustawieniach swojej przeglądarki, więcej informacji --> Polityka Prywatności

Przycisk